Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  International Bathrooms WTS (hierna te noemen IB): de onderneming die onderhavige voorwaarden toepast;
  Opdrachtgever: de wederpartij van IB;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper, strekkende tot levering van producten en/of diensten.


Artikel 2. Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van IB (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24306302).
 2. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door IB in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld een beroep worden gedaan.
 3. Voorzover de opdrachtgever op enig moment algemene voorwaarden aan IB presenteert, worden deze reeds hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IB en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Levertijden in aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van IB zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uit- drukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De prijzen in aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere hef- fingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IB anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IB niet tot levering van een deel van de in de aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. De prijzen in aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor nabe- stellingen.
 7. Een overeenkomst is pas bindend voor IB indien deze schriftelijk door haar is bevestigd. Acceptatie van een opdracht, verzoek en/of bod van een opdrachtgever kan niet worden geacht stilzwijgend door IB te zijn geschied, tenzij IB blijkt geeft van acceptatie door conform de opdracht, verzoek en/ of bod werkzaamheden uit te voeren.
 8. 8.Opdrachtgever wordt geacht de door IB verzonden opdrachtbevestiging te controleren en eventuele onvolkomen- of onjuistheden schriftelijk binnen twee werkdagen aan IB te melden. Na ommekomst van deze termijn zal de overeenkomst conform opdrachtbevestiging worden uitgevoerd en is op- drachtgever gehouden tot afname en betaling.
 9. 9. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4. Annuleringen

 1. Annulering van een opdracht dient door de opdrachtgever te geschieden binnen twee werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging door IB.
 2. IB behoudt zich het recht voor om annuleringen, die later dan twee werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever worden gemeld, niet te accepteren.
 3. Bij acceptatie van de annulering is IB gerechtigd om bij voorraadproducten een bedrag van 30% van de netto verkoopprijs en bij niet-voorraadproducten een bedrag van 70% van de netto verkoopprijs aan opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. IB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak- manschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der weten- schap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens na verzoek daartoe van IB niet binnen de door IB gestelde termijn aan IB zijn verstrekt, heeft IB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. IB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IB is uitgegaan van door opdracht- gever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IB kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door IB of door IB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden wor- den verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 6. Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats af magazijn van IB, ook indien IB het op zich heeft genomen om het geleverde te transporteren.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat IB deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever zaken niet in ontvangst neemt of weigert af te nemen, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat IB de zaak heeft aangeboden en houdt IB deze zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van de opdrachtgever onder zich. IB heeft alsdan het recht om de kosten verbandhoudende met dit houderschap, waaronder de kosten van opslag en vervoer, aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de zaken worden bezorgd is IB gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Bij levering van goederen met een waarde < euro 200,00 netto excl. BTW wordt een kleine orderkostentoeslag berekend van euro 15,00 netto excl. BTW.
 6. De keuze van vervoer bij bezorging is aan IB. De vervoerder levert de goederen voor de deur of in het magazijn van opdrachtgever af.
 7. Indien IB gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan IB ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien IB een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever IB schriftelijk in gebreke te stellen.
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 sub 3, geeft overschrijding van de opgegeven levertijd opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld bewijst.
 10. IB is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. IB is gerechtigd het aldus geleverde afzon- derlijk te factureren. Bij betaling strikt binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% kredietbeperking in mindering worden gebracht. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening.
 11. Indien is overeengekomen, dat de levering zal geschieden op afroep, is opdrachtgever verplicht de goederen binnen 6 weken na opdrachtdatum of opgegeven indicatieve leveringsdatum te laten afleveren. Indien na ommekomst van deze termijn alle bestelde goederen nog niet zijn afgeleverd, is IB gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan opdrachtgever af te leveren en betaling van de koopsom te vorderen.


Artikel 7. Retouren

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden (af)geleverde goederen niet teruggenomen.
 2. De kosten van terugzending zijn voor rekening van opdrachtgever, terwijl de zaken bovendien voor diens risico worden vervoerd en verblijven, totdat komt vast te staan dat er zijdens IB sprake is van een toerekenbare tekortkoming of totdat de goederen door IB aan opdrachtgever zijn gecrediteerd.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de terug te nemen goederen degelijk (origineel) zijn ver- pakt en dat de goederen zijn voorzien van een door IB vervaardigde retourbon. IB behoudt zich het recht voor om beschadigde en/of slecht of onverpakte goederen niet te accepteren en/of te crediteren.
 4. Eventuele creditering vindt plaats onder aftrek van 15% retourkosten.


Artikel 8. Onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, te (doen) inspecteren. Reclames betreffende zichtbare (transport)schades, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelij- kerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen schriftelijk te worden vermeld op de pak- c.q. leverbon die door de chauffeur wordt retourgenomen.
 2. Indien en voorzover het gaat om (transport)schades die redelijkerwijs niet onmiddellijk door de op- drachtgever kunnen worden geconstateerd, geldt dat de opdrachtgever deze (transport)schades uiterlijk binnen vier dagen na (af)levering daarvan schriftelijk bij IB dient te hebben aangemeld.
 3. Indien in gevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd blijft de opdrachtgever verplicht tot af- name en betaling van de gekochte zaken. Wenst de opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan dient dat te geschieden met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde.
 4. Reclames als bedoeld in lid 1 en 2 zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
 5. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door IB te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeen- gekomen.
 6. IB behoudt zich constructiewijzigingen van de geleverde en bestelde goederen voor. Onnauwkeu- righeden of afwijkingen van afbeeldingen in prijskranten e.d. geven geen recht op reclame. Evenmin als geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat, of afwerking. Goederen, die door een onjuiste opgave van de opdrachtgever niet passen, behoeven door IB niet te worden teruggenomen.
 7. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte door de opdrachtgever is geuit en IB in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, danwel zaken heeft geleverd, dan heeft IB het recht om dit bij op- drachtgever tegen de normaal bij IB geldende prijzen in rekening te brengen.


Artikel 9. Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Als overeengekomen prijs van de door IB af te leveren zaken en/of te verrichten diensten geldt steeds de prijs welke geldig is op de dag van (af)levering. De door IB bij het aangaan van de overeen- komst opgegeven prijzen zijn slechts voorlopige prijzen. IB heeft dus het recht om, indien de kostprijs van haar producten en/of diensten vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van de levering stijgt, de overeengekomen prijs aan die verhoging aan te passen.
 2. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 3. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen zijn in de met de opdrachtgever overeengekomen prijs de omzetbelasting, eventuele heffingen, alsmede in het kader van de uitvoering van de overeen- komst te maken kosten niet inbegrepen. In het geval van levering van zaken aan het buitenland of in geval van transitohandel is de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde in- en uitvoerrechten, belastingen en EU-heffingen verschuldigd.


Artikel 10. Betaling en financiële verplichtingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen dient betaling van de door IB (af)geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op het moment van (af)levering.
 2. Indien tussen IB en de opdrachtgever overeen is gekomen dat betaling zal geschieden na facturatie door IB, geldt te allen tijde de betalingstermijn zoals is vermeld op de opdrachtbevestiging en/of factuur. Zodra de betalingstermijn verstrijkt, raakt de opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is hij vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand.
 3. De opdrachtgever kan jegens IB nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. 4.De door de opdrachtgever of door een derde aan IB verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor IB geen beroep kan doen op het in artikel 12 omschreven eigendomsvoorbehoud. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering ge- bracht op alle door de opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en tot slot op de (telkens oudste) hoofdsom. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van IB op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 6. Mocht er voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat de kredietwaardigheid van opdrachtgever voor IB onvoldoende zekerheden biedt of als vervallen vorderingen door opdrachtgever nog niet zijn voldaan, dan is IB gerechtigd de overeengekomen betalingsconditie aan te passen. 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijkingen toe te passen tegenover IB of diens rechtsopvolgers.


Artikel 11. Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning nalaat opeisbare bedragen aan IB te voldoen, is de opdrachtgever aan IB buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, waarbij een minimum bedrag van €250,- geldt.


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door IB geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekenin- gen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van IB totdat opdrachtgever haar verplichtingen uit alle met IB gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht IB zo snel als redelijkerwijs ver- wacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door IB geleverde zaken, die krachtens het onder sub 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat IB haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft op- drachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IB of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IB zich bevinden en die zaken mede terug te nemen op datum en tijdstip dat IB dit wenselijk acht.


Artikel 13. Garantie

 1. IB neemt jegens de opdrachtgever de verplichting op zich er voor te zorgen dat de door haar uitge- voerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen (wet- telijke) eisen en de overeenkomst zoals deze met de opdrachtgever is gesloten. De opdrachtgever kan van IB herstel van de gebreken vorderen, zulks gedurende de termijn zoals genoemd in lid 3 en met inachtneming van het hierna volgende.
 2. De hiervoor genoemde garantie houdt in dat IB eventueel door de cliënt geconstateerde tekortko- mingen binnen bekwame tijd en voor eigen rekening zal verhelpen, of dat IB betreffende producten zal vervangen, zulks ter keuze van IB. Indien IB de tekortkomingen wenst te verhelpen, is de op- drachtgever op verzoek van IB er aan gehouden om de onder de garantie te repareren zaken op eigen kosten bij het bedrijf van IB aan te bieden.
 3. Afhankelijk van het merk en het soort product geldt de hiervoor genoemde garantie voor een perio- de van 1, 2, 5 of 20 jaar na (af)levering van de zaken voor niet-professioneel gebruik. De voor iedere zaak afzonderlijke geldende garantieperiode is vermeld in de bij het betreffende product horende prijskranten, folders, brochures en/of handleidingen. Voor zover er geen garantieperiode is vermeld in de bij het betreffende product horende prijskranten, folders, brochures en/of handleidingen, geldt een garantieperiode van 2 jaar na (af)levering van de zaken. De garantie van IB op producten die door derden zijn geproduceerd is beperkt tot de garantie die door de producent van het betreffende product is verstrekt. De garantievoorwaarden van de derde/producent staan vermeld in de bij de producten behorende handleidingen of kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij IB.
 4. Indien de (consument) opdrachtgever reeds geruime tijd gebruik heeft gemaakt of heeft kunnen maken van het binnen de garantietermijn te herstellen of te vervangen product, is IB gerechtigd om voor het herstel dan wel de vervanging een vergoeding in rekening te brengen ter compensatie van het door de (consument) opdrachtgever genoten voordeel.
 5. Bij gebreken die optreden na ommekomst van de garantietermijn zoals genoemd in lid 3 dient de (gebruiker) opdrachtgever aan te tonen dat het gebrek de (gebruiker) opdrachtgever niet te verwij- ten is. IB zal, indien dit bewijs is geleverd, een deel van de kosten van reparatie en/of vervanging voor haar rekening nemen zolang de economische levensduur van het (af)geleverde product nog niet verstreken is. Bij de berekening van dit deel wordt uitgegaan van de economische levensduur (x aantal jaar) van het product en de verstreken periode na (af)levering van het product bij opdracht- gever (x aantal jaar). IB neemt voor haar rekening het evenredig deel van de totale reparatie- en/of vervangingskosten dat overblijft na het aftrekken van het aantal verstreken jaren na (af)levering van het product bij opdrachtgever van het aantal jaren economische levensduur.
 6. De (consument) opdrachtgever heeft na constatering van een tekortkoming twee maanden de tijd deze schriftelijk bij IB te melden. Na deze termijn verspeelt de (consument) opdrachtgever zijn recht op garantie.
 7. Op de hiervoor omschreven garantie kan geen beroep (meer) worden gedaan in geval het gebrek aan het door IB geleverde product is ontstaan als gevolg van (vervoers)schade, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van IB, de op- drachtgever zelf of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben trachten aan te brengen aan het product, danwel het product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De hiervoor genoemde garantie komt eveneens te vervallen in geval de door IB geleverde producten bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, zonder dat dit bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door de opdrachtgever aan IB is medegedeeld.
 8. Producten die nagelvast worden ingebouwd dienen vóór inbouw grondig te worden gecontroleerd op schades, werking en gebreken. IB behoudt zich het recht voor om garantieclaims te weigeren op (nagelvast) ingebouwde producten indien het gebrek geacht te zijn opgemerkt voor of ten tijde van het inbouwen en dit gebrek niet voor inbouw schriftelijk aan IB is gemeld.
 9. De garantie op montage, reparatie en overige servicewerkzaamheden, verricht door eigen personeel van IB, bedraagt zes maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De opdrachtgever kan nimmer een beroep doen op de hiervoor genoemde garanties in geval de opdrachtgever derden werkzaamheden heeft laten verrichten die op enigerlei wijze invloed hebben op de door IB geleverde zaken en/of verrichtte werkzaamheden, in geval de opdrachtgever nog niet aan zijn eigen volledige (betalings)verplichting jegens IB heeft voldaan en in geval de (consu- ment) opdrachtgever op verzoek van IB geen geldig aankoopbewijs kan overleggen van het product waarop de garantie van toepassing is.


Artikel 14. Montage, reparatie en overige servicewerkzaamheden

 1. De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico ervoor te zorgen dat: a. de (servicedienst) medewerkers van IB hun werkzaamheden op de afgesproken datum en tijdstip kunnen aanvangen en blijven verrichten; b. de voor de te verrichten werkzaamheden vereiste technische voorzieningen tijdig en op de juiste plaats aanwezig zijn; c. de toegangswegen tot de plaats van de te verrichten werkzaamheden voor de (servicedienst) medewerkers van IB en de benodigde materialen toegankelijk zijn; d. bij aanvang van de servicewerkzaamheden de eventueel door opdrachtgever aan te leveren producten en materialen op de juiste plaats aanwezig zijn; e. de te inspecteren, te repareren of te vervangen producten of onderdelen van producten ten tijde van het bezoek van de (servicedienst) medewerker van IB of de door haar ingeschakelde derde vrij toegankelijk zijn, zodanig dat deze ongehinderd en efficiënt zijn werkzaamheden kan verrichten.
 2. Schade die direct of indirect is toegebracht door (servicedienst) medewerkers van IB tijdens het verrichten van montage, reparatie en overige servicewerkzaamheden komt alleen in aanmerking voor vergoeding indien IB schriftelijk aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkent. De hoogte van de schade-uitkering zal worden vastgesteld door de assuradeur van IB alwaar zij haaraansprakelijkheids- en montageverzekering heeft ondergebracht.
 3. Indien een afspraak met een (servicedienst) medewerker onverhoopt geen doorgang kan vinden, dient dit minimaal 3 werkdagen voor de afgesproken bezoekdatum schriftelijk bij IB te worden ge- meld. Na ommekomst van deze termijn is IB gerechtigd de voorrijkosten of als er een vast tarief voor de werkzaamheden is afgesproken, 30% van dit tarief, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. IB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en/of kosten als gevolg van het niet of gedeeltelijk niet nakomen van een afspraak voor een servicebezoek, indien dit te wijten was aan: 
  a. situaties in het verkeer, zoals files en ongelukken;
  b. het uitlopen van eerdere afspraken diezelfde dag; 
  c. het niet of niet tijdig ter plaatse zijn van de benodigde producten; 
  d. het niet naleven van lid 1 van dit artikel; 
  e. het moeten inplannen van een spoedafspraak elders; 
  f. overmacht.Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. IB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit enige overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
  – na het sluiten van de overeenkomst IB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra de zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 
  – opdrachtgever op enigerlei wijze handelt in strijd met deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Voorts is IB bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandig- heden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IB op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. IB behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16. Aansprakelijkheid en gevolgschade

 1. Indien wordt geoordeeld dat IB met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld op grond van welke titel dan ook schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, beperkt IB haar aansprakelijkheid bij voorbaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld en het bepaalde in sub 4, tot maximaal de voor de betreffende zaak/prestatie overeengekomen prijs exclusief BTW.
 2. De opdrachtgever vrijwaart IB bij voorbaat tegen alle aanspraken van derden voorzover deze aan- spraken het in sub 1 bedoelde maximum te boven gaan.
 3. IB is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten, noch voor indirecte schade, waaron- der begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of inkomsten, opgenomen vrije dagen, wachturen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie met uitzondering van het bepaalde in sub 4.
 4. Gevolgschade, waaronder expliciet wordt verstaan de netto kosten voor arbeid, vervoer, producten en (klein)materiaal, die door opdrachtgever wordt geleden voor het repareren en/of vervangen van een gebrekkig product dat door IB is (af)geleverd, wordt door IB vergoed onder de navolgende voorwaarden:
  – IB vergoedt alleen de hiervoor omschreven gevolgschade indien het gebrek IB of haar leverancier te verwijten is en voor zolang de garantie, zoals omschreven in artikel 13, van kracht is.
  – Opdrachtgever dient vooraf IB schriftelijk verantwoordelijk te hebben gesteld voor de eventuele gevolgschade en IB de gelegenheid hebben gegeven om binnen 14 werkdagen de benodigde werkzaamheden en/of materialen, die de gevolgschade veroorzaken, zelf te verrichten en/of in te kopen.
  – Opdrachtgever dient vooraf IB schriftelijk een nauwkeurige beraming te doen toekomen van de te verwachten gevolgschade.
 5. Gevolgschade die is of wordt veroorzaakt door het in strijd handelen met de op het product betrek- king hebbende gebruikshandleiding, installatievoorschriften en/of deze leverings- en betalingsvoor- waarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor (in)directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IB of haar ondergeschikten.


Artikel 17. Overmacht

 1. IB is niet gehouden verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, in geval de nakoming van deze verplichtingen wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorziene oorzaken die de uitvoering van verplichtin- gen verhinderen, daaronder mede begrepen werkstakingen binnen het bedrijf van IB.
 2. IB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nako- ming verhindert, intreedt nadat IB haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de over- eenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover IB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IB gerechtigd om het reeds nagekomen res- pectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrou- welijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, één en ander behoudens enige rechtelijke verplichting tot openbaarmaking.


Artikel 19. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die IB sluit is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkom- sten betreffende roerende goederen.
 2. Alle geschillen die tussen IB en de opdrachtgever ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de bevoegde rechter binnen de rechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd het recht van IB om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.


Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen IB en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.