Privacy statement

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, en overige relaties.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals garantie registratie, uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij wij hier van overheidswege toe verplicht zijn of als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.
 • U kunt ons per mail informeren indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens. Dit kan echter leiden tot niet uitvoeren van een overeenkomst.

Privacyverklaring voor (website)bezoekers, klanten en overige relaties

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

NoCalc International, statutair gevestigd en kantoorhoudende in (3281 NJ) Numansdorp, aan de Einsteinstraat 4; is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Welke type persoonsgegevens verwerken we?

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, werk- of thuisadres, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht)
 • Cookies (zie hieronder)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord. De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel.
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuur- en afleveradressen en creditcarddetails, wanneer u diensten of producten van ons afneemt.
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Kentekens en camerabeelden wanneer u ons gebouw aan de Einsteinstraat 4 6 in Numansdorp bezoekt.
 • Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt. 

Nadere informatie over cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u verzonden/opgenomen zonder dat u daarmee heeft ingestemd.Op de website van NoCalc worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die informatie bevatten en die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en wordt alleen toegepast om het gebruik van de NoCalc site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

 

Er wordt gebruikgemaakt van drie soorten cookie-instellingen:

Strikt noodzakelijk

 De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen. 

 

Analyse surfgedrag

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen;
 • surfgedrag op de website te monitoren, wat inzicht geeft in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres).

Social media

Via deze cookies geeft NoCalc u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via socialmedia buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacystatements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt geregeld, NoCalc heeft hier geen invloed op.

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:

 • logingegevens te onthouden;
 • beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
 • te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
 • te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen;
 • surfgedrag op de website te monitoren, wat inzicht geeft in wat klanten belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres);
 • de mogelijkheid te bieden om pagina’s te delen met sociale netwerken. 

NoCalc plaatst zelf geen tracking cookies op de website. Maar als u gebruikmaakt van de socialmedia cookies, kunnen derde partijen deze wel plaatsen.

Hoe gebruiken we die informatie en op basis waarvan doen we dat?

We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen: 

 • Voor servicedoeleinden: om uw bericht te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.
 • Voor relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden (u te informeren over de laatste nieuwtjes over NoCalce diensten, het beheer van ons CRM en het verbeteren van het functioneren van onze website)
 • Om verkoopbevorderende activiteiten te ontplooien
 • Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren
 • Voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten met onze klanten
 • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken voor onze relaties
 • Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen
 • Het gerechtvaardigd belang van NoCalc om onze eigendommen te beveiligen. 

NoCalc gebruikt contactgegevens van zijn bestaande klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@nocalcinternational.com

 NoCalc gebruikt contactgegevens van andere relaties dan zijn klanten niet voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven..

Met wie delen we deze informatie?

NoCalc verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij NoCalc daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij gebruiken uw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor u zijn of om advertenties te laten aansluiten bij uw interesses.

NoCalc gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via info@nocalcinternational.com

Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant en onze juridische en financiële adviseurs, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door NoCalc verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van NoCalc vervullen.

NoCalc heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van NoCalc en deze NoCalc privacy verklaring.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

NoCalc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen We houden bepaalde termijnen aan, waarna we deze gegevens verwijderen:

 • Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 2 jaar. Ook wanneer u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek
 • Als u als klant of potentiele klant bij ons wordt geregistreerd, bewaren we uw gegevens gedurende de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en daarna nog 12 maanden. Als u bij NoCalc een waterbehandelingsproduct heeft gekocht, bewaren we uw gegevens tot uw afmelding, dit in verband met de geldende levenslange garantie.
 • Als u een potentiële klant bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u opnemen, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.
 • Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 maanden. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting. 

In alle gevallen geldt dat NoCalc in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Waar slaan we uw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland en Europa. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat gegevens worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen in die gevallen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. In dat geval zal de wetgeving over gegevensbescherming van het derde land door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of zullen er andere toepasselijke waarborgen zijn ingesteld.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen. 

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan de privacycoördinator van NoCalc. Deze is te bereiken via info@nocalcinternational.com Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.

Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop NoCalc met uw persoonsgegevens omgaat?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot de privacycoördinator van NoCalc. Deze is te bereiken via

info@nocalcinternational.com Als u niet tevreden bent over de wijze waarop NoCalc met uw vragen, bezwaren of klachten omgaat, kunt u een klacht indienen bij NoCalc. U kunt zich daartoe richten tot info@nocalcinternational.com met vermelding van “klacht”

In het geval dat u ook daarna nog niet tevreden bent over de wijze waarop NoCalc met uw klacht is omgegaan, kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.